[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 2 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
link banner
  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

เจ้าของผลงาน : นางพรพิมล มีสุวรรณ
เสาร์ ที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557
เข้าชม : 677    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน     
ครูแนวหน้า 5 รู้  สู่ความเป็นเลิศ

 

มุ่งคุณภาพใช้ทักษะกระบวนการ : ครูแนวหน้า 5 รู้ สู่ความเป็นเลิศ  ซึ่งมีองค์ประกอบ คือ 5 รู้  ประกอบด้วย 

             รู้ที่ 1)   รู้เด็กและครู : รู้เด็ก ผู้รายงานได้มีการศึกษาและวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้ทราบข้อมูลความต้องการและปัญหาของผู้เรียน  โดยมีการร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียนและหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ เป็นคนดี  คนเก่งและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข โดยใช้กิจกรรมต่าง ๆ  เช่น   การเยี่ยมบ้าน  การสนทนาปัญหาศิษย์ลูก  แนะแนว  ชุมนุมงานอาชีพ เป็นต้น  รู้ครู ครูต้องรู้จักหลักสูตรและการวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ผู้เรียนมีการพัฒนาตรงตามมาตรฐานของหลักสูตร   ผู้รายงานได้ศึกษาหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  มีการวิเคราะห์หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช่วงชั้นที่ 2  ให้เข้ากับบริบทของโรงเรียน จัดทำคำอธิบายรายวิชา กำหนดการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน   เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพ  ผู้รายงานได้ผลิตสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้พัฒนากระบวนการสอนของตนเองอย่างต่อเนื่อง  ผู้รายงานเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปฎิบัติงานร่วมกับเพื่อนครูได้เป็นอย่างดีทำให้งานสำเร็จและมีประสิทธิภาพเกิดผลดีกับผู้เรียนและคณะครู  

              รู้ที่ 2)  รู้จุดหมาย : ผู้รายงานนำข้อมูลการศึกษาเด็กเป็นรายบุคคลมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายและทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละด้านร่วมกันกับผู้เรียนและผู้ปกครอง โดยการแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มดังนี้ กลุ่มเก่ง  กลุ่มปานกลาง  กลุ่มอ่อน  กลุ่มเด็กพิเศษเรียนร่วมและกลุ่มเด็กที่มีความสามารถพิเศษ  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมตรงตามศักยภาพ  ตามความถนัดและตามความสนใจในด้านต่าง ๆ  ผู้รายงานได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ รู้จักตนเอง  รู้จุดหมายในการเรียน  พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถตามศักยภาพ  ประสบความสำเร็จตามความใฝ่ฝัน โดยให้โอกาสผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ตามความสนใจ  เช่น  กิจกรรมวันสำคัญ  ชุมนุม  ศึกษาดูงาน  ศึกษา  แหล่งเรียนรู้  เข้าค่ายวิชาการ  เข้าค่ายโครงงาน  เข้าค่ายคุณธรรม  และเข้าแข่งขันศักยภาพทางวิชาการ  ในระดับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

               รู้ที่ 3)   รู้อย่างหลากหลาย : ผู้รายงานได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โดยใช้  สื่อ นวัตกรรม  แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา อย่างหลากหลาย  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ  เช่น  จัดทำหนังสืออ่านเพิ่มเติมและ  ซีดีประกอบการเรียนการสอน ชุด  การจัดสวนถาดแบบมืออาชีพ ,  เอกสารประกอบการเรียน ชุด การปลูกไม้ดอกไม้ประดับในภาชนะ ,จัดหาหนังสือและวารสารงานอาชีพต่างๆ มาให้ผู้เรียนศึกษาเพิ่มเติม  เช่น  บ้านและสวน ,ช่องทางเศรษฐี  , การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ ผู้รายงานได้ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด  ห้องงานอาชีพ  ห้องคอมพิวเตอร์ สวนถาด  สวนหย่อม การเพาะเห็ด ห้องศิลปะ บ่อเลี้ยงปลา  เรือนเพาะชำกล้าไม้   ตลาดนัดอาชีพ ฯลฯ  การใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น,  วัดบ้านจาน , ตลาดกลางไม้ดอกไม้ประดับตำบลโคกรวด ,สวนสัตว์นครราชสีมา, ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบุ่งตาหลัว ,อินเทอร์เนต   เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีพัฒนาตนเองตามศักยภาพ   ผู้รายงานได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทีมีความสามารถพิเศษและ   ผู้เรียนที่เข้าชุมนุมสวนถาด  เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันศักยภาพทางวิชาการทั้งของหน่วยงานราชการและหน่วยงานของเอกชนอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพที่สุจริตต่อไป 
               รู้ที่ 4)  รู้แลกเปลี่ยน : ผู้รายงานให้ผู้เรียนได้เขียนสรุปความรู้ต่าง ๆ หลังจากที่ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทุกครั้งโดยการเขียนเป็น  รายงาน  แผนภาพความคิด   บันทึกการทำงานกลุ่ม  หนังสือหน้าเดียว  หนังสือเล่มเล็ก  แผ่นพับขั้นตอนการประดิษฐ์ต่าง ๆ  โครงงานอาชีพ ฯลฯ และให้ผู้เรียนนำผลงานต่าง ๆ  มาจัดแสดงนิทรรศการหน้าชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนร่วมกัน เป็นต้น ในด้านทักษะกระบวนการเรียนรู้และการทำงานอาชีพ  ผู้รายงานส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนให้นำผลงานทางวิชาการ ด้านงานอาชีพ  ผลงานการจัดสวนถาด ผลงานการประดิษฐ์ และโครงงานอาชีพ  ไปจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานในโอกาส  ต่าง ๆ   เช่น  งานกิจกรรม 3D  สู่วิถีไทย  โดยมี พณฯ จุรินทร์  ลักษณะวิศิษฐ์  รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน ,  งานมหกรรมเวทีวิชาการโรงเรียนดีประจำตำบล โดยมีท่าน ดร.ชินพัฒน์  ภูมิรัตน์  เลขา สพฐ. เป็นประธานเปิดงาน , งานคุณภาพการศึกษาไทย  โดยมี  ฯพณฯ ชินวรณ์  บุญเกียรติ  รมว.ศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงาน, งาน 2558 : คุณภาพการศึกษาไทยก้าวสู่อาเซียนอย่างมั่นใจ  โดยมี  พณฯ วรวัฒน์  เอื้ออภิญญากุล เป็นประธานเปิดงาน   นอกจากนี้ผู้รายงานผู้เรียนชุมนุมสวนถาดและกลุ่มที่ความสามารถพิเศษไปศึกษาดูงานด้านศิลปะ  ด้านงานอาชีพและการจัดสวนถาด  ในระดับจังหวัด  ระดับภาคและระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ  ผู้รายงานได้จัดทำแผ่นพับผลงานทางวิชาการ แจกให้ผู้เข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการ  ผู้รายงานได้ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะโดยการร่วมกับครูผู้สอน เป็นวิทยากรให้ความรู้   เรื่อง การจัดสวนถาด การจัดสวนหย่อม  งานศิลปะ หนังสือเล่มเล็ก  ฯลฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ      และชุมชนที่สนใจ   ผู้รายงานจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองด้านงานอาชีพ โดยการจัดตลาดนัดอาชีพ   เพื่อให้ผู้เรียนได้นำผลงานของตนเอง มาจำหน่ายและเผยแพร่ในโรงเรียน  จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้  มีประสบการณ์  มีทักษะกระบวนการทำงานสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
                 รู้ที่ 5)  รู้เรียนรู้สู่หลักชัย  : ผู้รายงานได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการวัดผล ประเมินผล หลายด้านตามสภาพจริง  ผู้รายงานได้ใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มให้ผู้เรียนปกติและเด็กพิเศษเรียนร่วมได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขตามศักยภาพ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ทำให้กลุ่มเด็กพิเศษเรียนร่วมมีสมาธิในการเรียนมากขึ้นและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เกิดการพัฒนาตนเอง  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและพื้นฐานอาชีพ  ปีการศึกษา 2554 สูงกว่าปีการศึกษา 2553  ผู้เรียนกลุ่มเด็กปกติและกลุ่มเด็กพิเศษเรียนร่วม   มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีศักยภาพในการแข่งขัน  ผู้เรียนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ   ในงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียนของ สพฐ. กิจกรรมการจัดสวนถาดแบบชื้น 4  รางวัลและการวาดภาพระบายสี  1  รางวัล  เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาตนเองด้านสังคม  มีประสบการณ์เพิ่มขึ้นและเกิดการเรียนรู้ที่ใหม่ ๆ  ผู้รายงานได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนกลุ่มเด็กที่มีความสามารถพิเศษไปร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของหน่วยงานราชการอื่น ๆ และหน่วยงานของเอกชนอยู่เสมอ ทำให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การจัดสวนหย่อมโคราช  ประจำปี  2554 , ชนะเลิศการวาดภาพระบายสีของห้างคลังพลาซ่า  นครราชสีมา , ชนะเลิศการจัดสวนถาดแบบชื้น งานแท๊งกิ้วแฟร์ ประจำปี  2555 ของตลาดกลางไม้ดอกไม้ประดับ  ตำบลโคกกรวด  จังหวัดนครราชสีมา   นอกจากนี้ผู้รายงานยังได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน   หารายได้เสริมระหว่างเรียนเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว โดยการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  จัดสวนถาด  สวนหย่อม  วาดภาพ และประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ  เพื่อนำไปจำหน่าย  ทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  ตามโอกาสต่าง ๆ  จากผลการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน  ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและมีการพัฒนาตนเอง      อย่างต่อเนื่องโรงเรียนบ้านจานมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจากบุคคลรอบข้าง ชุมชน  เพื่อนครู  ผู้บริหาร หน่วยงานราชการ  หน่วยงานเอกชนและหน่วยงานระดับดับสูง ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของครูผู้สอนและผู้เรียนเป็นอย่างมาก
นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 8/พ.ย./2557
      รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาการอ่านและการเขียนภาษาพาสนุก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 8/ก.ค./2556


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ admin@bjan.net เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป