ชื่อ - นามสกุล :นางมยุรี ทาสันเทียะ
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
ที่อยู่ :
Telephone :0810657734
Email :